CITIC

O CITIC contribuíu en Valencia a materializar portos marítimos smart