CITIC

O reitor e o xerente reflexionan co PAS sobre a adaptación da estrutura administrativa ás novas necesidades da universidade