CITIC

EMPREGO

Todo aquel que se incorpora ao CITIC, xa sexa como investigador ou como persoal de xestión, intégrase nun centro de investigación no que prima o talento.

O noso éxito nace das persoas excepcionais que constitúen os nosos equipos. O CITIC establece co seu personal un compromiso: captar, reter e motivar aos mellores profesionais, ofrecéndolles o mellor lugar onde traballar, asegurando a igualdade de oportunidades, a non discriminación, promovendo oportunidades de desenvolvemento profesional e o equilibrio entre a vida laboral e familiar.

Convocatoria de contratación en CITIC. Ref.: 2017/CP/076

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de 4 Investigadores Asociados, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de igualdad, mérito, publicidad y objetividad, colaboradores en las líneas de investigación que se indican en la memoria de contratación.

Leer máIs »

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref.: 2017/CP/054

O obxecto da presente convocatoria é a contratación, en réxime de concorrencia competitiva e aplicando os principios de igualdade, mérito, publicidade e obxectividade, de persoal investigador en formación que desexe realizar unha tese doutoral asociada a unha das liñas de investigación e baixo a dirección dos Grupos de Investigación, que forman parte da unidade de investigación da UDC, CITIC.

Leer máIs »