CITIC

PORTAL DE TRANSPARENCIA

En cumprimento coa Lei 19/2013, do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e aliñados co portal de transparencia da Universidade da Coruña (UDC), entidade á que pertence CITIC, facemos pública a seguinte información: