CITIC

COMITÉ DE DIRECCIÓN

É un órgano de goberno colexiado competente para desenvolver as liñas estratéxicas do centro. As súas funcións máis relevantes son promover os procesos de avaliación da actividade de I+D+i do centro, porpoñer a súa política de adscrición e suxerir os criterios de avaliación da actividade científica do persoal investigador adscrito. 

Presidente

Director do CITIC e catedrático de universidade da área de Ciencia da Computacion e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinador do Grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Padróns (VARPA). Así mesmo, forma parte do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), onde é responsable das áreas de Procesamento de Imaxe e Ví­deo.

Secretario

Subdirector do CITIC e titular de universidade da área de Radioloxí­a e Medicina Fí­sica da UDC. Docente e investigador no ámbito da informática médica e a tecnoloxí­a aplicada á discapacidade. É coordinador do Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde da UDC  e director da Cátedra de empresa Handytronic-Grupo Telecon da UDC.

Vogal

Catedrática de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinadora do grupo de investigación Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA) e foi presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial (AEPIA). 

Vogal

Catedrática de universidade da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos da UDC. É coordinadora do grupo de investigación Laboratorio de Bases de Datos (LBD). Desenvolve a súa actividade de investigación sobre estruturas de datos compactas e algoritmos, recuperación de textos, procesamento de secuencias e deseño de sistemas de información. Á súa experiencia como docente e investigadora cómpre engadir a relacionada coa xestión universitaria en distintos cargos da UDC. Actualmente é coordinadora da área TIC para proxectos internacionais da Axencia Estatal de Investigación.

Vogal

Catedrática de universidade na Área de Teoría do Sinal e Comunicacións da UDC. Membro do Grupo de Tecnoloxía Electrónica e Comunicacións (GTEC) da UDC. As súas liñas de investigación comprenden o prototipado hardware e o desenvolvemento de algoritmos para distintos ámbitos: interfaces home-máquina, sistemas de control intelixente de tráfico, vehículos non tripulados, internet das cousas, entre outras. 

Vogal 

Titular de universidade da Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos (UDC), e directora do Campus Innova da UDC. Pertence ao grupo de investigación Laboratorio de Bases de Datos (LBD) da UDC. As súas liñas de investigación céntranse en compresión de datos, estruturas de datos, análise de algoritmos, algoritmos e estruturas de datos para bioinformática, bases de datos, minería de datos e recuperación de información.

Vogal 

Catedrático de universidade da área de Estadística e Investigación Operativa da UDC. É coordinador do grupo Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES). As súas liñas de investigación comprenden a estadí­stica non paramétrica, o bootstrap, a análise de supervivencia, a análise de datos funcionais, a análise estatística de datos de gran volume (big data), a análise de datos dependentes, a verosimilitude empí­rica e a modelización estatística en ciencia dos materiais, en risco de crédito, en xenómica, en neurociencia e en malherboloxía. 

Vogal 

Catedrático da área de Teoría do Sinal e Comunicacións da UDC. Coordinador do Grupo de Tecnoloxí­a Electrónica e Comunicacións (GTEC) da UDC. A súa experiencia investigadora céntrase nas áreas do procesamento do sinal e a teoría da información en sistemas de comunicacións sen fíos; así como da prototipaxe de equipos terminais de comunicacións sen fíos.

Vogal 

Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinador do grupo de investigación Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial (LIA2). As súas investigacións céntranse nos ámbitos da intelixencia artificial, procesamento de imaxes, sistemas híbridos, enxeñería do coñecemento, sistemas de monitorización intelixente, telemedicina, algoritmos xenéticos, sistemas adaptativos e sistemas expertos. 

Vogal 

Catedrático de universidade da área de Arquitectura de Computadores da UDC e membro do Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC). A súa experiencia investigadora céntrase nas áreas de arquitectura de computadores, cloud computing, procesamento big data, supercomputación e computación paralela e distribuída.

Vogal

Catedrático de universidade na Área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC e coordinador do grupo de investigación Grupo Integrado de Enxeñaría (GII). A súa investigación está relacionada coa robótica, en especial a robótica cognitiva, e coa aplicación da intelixencia artificial e a robótica en distintos ámbitos industriais.

Vogal 

Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC e membro do grupo de investigación Visión Artificial e Recoñecemento de Padróns (VARPA). As súas investigacións céntranse na visión dinámica, o procesamento de imaxes médicas e a informática médica.

Vogal 

Catedrático de universidade da área de Matemática Aplicada da UDC e coordinador do grupo de investigación Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA). As súas lí­ñas de investigación abranguen os ámbitos dos modelos matemáticos en enxeñaría e ciencias aplicadas, as ecuacións en derivada parciais, os métodos numéricos e a simulación numérica.

Vogal 

Catedrática de universidade na Área de Astronomía e Astrofísica da UDC. Pertence ao grupo de investigación Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial (LIA2). As súas liñas de investigación céntranse na evolución estelar: poboacións estelares, fases tardías (nebulosas planetarias), aplicación de técnicas de intelixencia artificial á análise de arquivos astronómicos, big data en astronomía, espectroscopia óptica e infravermella e cinemática de nebulosas.

Vogal 

Titular de universidade da Área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial e coordinadora do grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos da UDC. Pertence ao grupo de investigación Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA). As súas liñas de investigación céntranse en sistemas baseados en coñecemento, metodoloxí­as de desenvolvemento e validación de sistemas baseados en coñecemento e aprendizaxe computacional: aplicacións e desenvolvemento de algoritmos de aprendizaxe Big Data Learning.

Vogal 

Catedrático de universidade da área de Arquitectura e Tecnoloxía de Computadoras da UDC. É coordinador do Grupo de Arquitectura de Computadoras (GAC). A súas liñas de investigación abranguen a computación de altas prestacións, a computación paralela e distribuída, a computación na nube (cloud computing) e big data e os sistemas de información xeográfica.